အလုပ္လုပ္ျခင္း ပံုစံ။

LendmoMyanmar သည္ အြန္လိုင္းေငြေခ်းမွဳ Company ျဖစ္ပါသည္ ။.
ေခ်းေငြလိုအပ္ေနေသာမည္သူ႔ကိုမဆိုကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ အတိုးႏွဳန္းသက္သာသာနဲ႔ေခ်းေပးေနပါတယ္ ။. ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြဟာတစ္ႏွစ္ကို ၁၂ ကေန၂၀ % အတိုးႏွဳန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ .အခ်က္အလက္နဲ႔ပိုက္ဆံေတြဟာစိတ္ခ်ရပါတယ္ ။ Lendmo Myanmar ဟာ ေခ်းေငြယူသူရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ ၊ ေခ်းေငြယူျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ေခ်းေငြျပန္လည္အပ္ႏွံၿခင္းအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ေတြ႔ဆံုစရာမလိုအပ္ပဲ ေငြဘယ္လိုေခ်းငွားမလဲ။

ေလ့လာျခင္း။

တစ္ႏွစ္အတြင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း အက်ိဳးအျမတ္ရရန္ မည္သို႕ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမည္နည္း ။

ေလ့လာျခင္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Customer ေတြ ဘာေျပာလဲ ။

ေခ်းေငြႏွင့္ပက္သက္ျပီး အကူညီေတာင္းခံခ်င္လို႕ပါ

Application ကို Install ျပဳလုပ္ေပးပါ။

  • Online မွာလဲ apply လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

  • မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ေခ်းေငြရရွိပါမည္။

  • အာမခံပစၥည္းမလိုပါ။

  • အနည္းဆံုး တစ္လကို အတိုးႏွဳန္း ၁.၅၀% ေပးေခ်ရပါမည္။

ယခုပဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုက္ပါ။

Application ကို ယခုပဲ Install ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

  • အျမင့္မားဆံုးအက်ဳိးအျမတ္

  • လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရပါတယ္

  • အခ်ိန္မွန္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္း

  • အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျခင္း

  • ပမာဏ အနည္းငယ္ခ်င္း အသုံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support