ေငြေခ်းငွားမယ္ဆိုပါက Lendmo ကို သတိရလိုက္ပါ။

အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း။
ေဖာင္အားျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း။
မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ေခ်းေငြရယူႏိုင္ျခင္း။

၃၅၀၀၀ - ၇၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ သင္႕တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ေခ်းေငြ
ေခ်းေငြကာလ -၁၀ ရက္မွ ၃၀ အတြင္း

အတိုးႏႈန္း တလ ၁.၅ % ႏႈန္္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္စာ ၁၈ %

အြန္လိုင္းမွ ေခ်းေငြ ရယူျခင္းအတြက္ အဆင့္ (၃)ဆင့္

ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း။

ေခ်းေငြထုတ္ယူပါက ေခ်းငွားသူသည္ မည္သည္မွေပးေခ်မည္၊ မည္သည္မွေငြလႊဲေျပာင္းမည္ကို ေခ်းငွားသူမွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

အေသးစိတ္ေပးေခ်ျခင္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Customer ေတြ ဘာေျပာလဲ ။

ေခ်းေငြေတာင္းခံျခင္း။
ယခုပင္ App အား ေဒါင္းလုတ္ ရယူပါ။

x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support