ေခ်းေငြအတိုးႏွဳန္းဆိုတာ တစ္ႏွစ္မွာ ၁၈% ေပးေခ်ရျပီး တစ္လကို ၁.၅ %ႏွင့္ ညီမ်ွပါတယ္။

သင္သည္ ပိုက္ဆံ ၅၀၀၀၀ - ၇၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိေခ်းယူူႏိုင္ျပီး ၁၀ မွ ရက္၃၀ အတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ပါသည္ ။

Lendmo App ကို download ရယူပါ။
profile ကို update လုပ္ပါ။
ေခ်းေငြကို ေတာင္းခံပါ။
ေဖာင္ျဖည့္စြက္ျပီး online မွာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းပါ။
မိနစ္၃၀အတြင္း Lendmo မွ လူႀကီးမင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစစ္ေဆးျပီး documents မ်ားကို တင္သြင္းေပးပါ့မည္။

Lendmo မွ လူႀကီးမင္း၏ စာရင္းေသအပ္ေငြ ဘဏ္အေကာင့္တြင္ ေငြအားေပးသြင္းေပးပါလိမ့္မည္။

လူႀကီးမင္း၏ application မွ ေပးေခ်ရမည့္ ရက္စြဲအား notification လက္ခံရရွိပါလိမ့္မည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြဟာ တစ္လကို ၁.၅ % အတိုးႏွဳန္း႐ရွိပါ့မယ္။ဒါဟာ တစ္ႏွစ္မွာ ၁၈% နဲ ့ညီမ်ွျပီး ဘဏ္မွာ ၃ ႀကိမ္ ၄ႀကိမ္ အပ္တာႏွင့္ ညီမ်ွပါတယ္

ေသခ်ာတာေပါ့…လူႀကီးမင္းဟာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္လာမွာပါ။

Android: Link App Android

Investor အျဖစ္သတ္မွတ္လက္ခံျပီးေနာက္ လူႀကမင္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွခ်င္တဲ့ အေႀကာင္းအရာကို လူႀကီးမင္း ဟာ application မွာ ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မယ္။

Lendmo Myanmar ဟာ ၁၀၀% ဆံုးရွံုးမူေတြကို ေထာက္ခံအာမခံေပးထားပါတယ္။ မူဝါဒအရ အတိုးႏွဳန္းေတြကို ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမွ အေသအခ်ာ အခ်ိန္မွန္လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါတယ္။

x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support