အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံလိုက္ပါ။

Do you have 35,000 MMK, 100,000 MMK, 200,000 MMK and do not know where to invest?
Lendmo ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္လိုက္ပါ။ တစ္ႏွစ္မွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ အက်ဳိးအျမတ္ရႏိုင္သည္။
ေခ်းေငြအာမခံမႈႏွင့္ အခ်ိန္တိုကာလတြင္းလြယ္ကူစြာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ကူညီရန္။

ေငြေၾကးအားလ်င္ျမန္စြာ ဘယ္လိုေခ်းမလဲ။
ေတြ႔ဆံုစရာမလိုအပ္ပါပဲ

ေလ့လာျခင္း။

ဘယ္လိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမလဲ။
တစ္ႏွစ္မွာ အတုိးႏွဳန္း၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ထက္ရယူရန္။

ေလ့လာျခင္း။

ရင္းႏွီ ျမဳပ္ ႏွံသူမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္။

ေခ်းေငြကာလတစ္ေလ်ာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ေခ်းေငြ၊ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ေငြေၾကအက်ဳိးအျမတ္ကို သက္တမ္းတိုကာလအတြင္းျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ျပီး ေခ်းေငြျပန္လည္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ကၽြနု္ပ္တို့Lendmo Myanmar မွ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေခ်းေငြ ၅၀၀၀၀က်ပ္မွ ၇၀၀၀၀၀က်ပ္အထိ မတရားမွုမ်ားမရွိေစဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ေခ်းေငြမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေခ်းေပးႏုိင္ျခင္း၊ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္ျခင္း။

၁၀၀ ရာခိုုင္ႏွဳန္း စိတ္ခ်စြာ မရင္းႏွီးခင္ Lendmoသည္ ေခ်းေငြအားလံုးအား သတ္မွတ္ေပးမည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေခ်းေငြနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အတိုးႏွဳန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။အတိုးကာလသည္ ေခ်းငွားသူထံသို႔ေခ်းေငြလႊဲေျပာင္းျပီးေနာက္ရက္မွစတင္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ရန္ လြယ္ကူေသာ အဆင့္ ၂ဆင့္။

App အား Downlaod ပါ။
ျပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ပါ။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ ေခ်းေငြတိုင္းအတြက္ အသိေပးစာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေတာင္းခံမႈတိုင္းအတြက္ ဝင္ေငြအမွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေခ်းငွားျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Customer ေတြ ဘာေျပာလဲ ။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္။
App အား Install ျပဳလုပ္ပါ။

x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support