Article 1 း အသံုးမျပဳမီ သတိျပဳပါ။

a) This INVESTOR AGREEMENT is to be understood as the Agreement between the Investor and lendmo-myanmar.com (the Platform for the Borrower's needs to the Investor). Lendmo is used when the Investor uses the services of lendmo-myanmar.com
b) The Investor should read carefully and agree to all provisions of this Agreement prior to using Lendmo. If you do not agree with any of the regulations, the Investor should not use Lendmo. Having used lendmo-myanmar.com (registered as a lender on lendmo-myanmar.com website or Lendmo Myanmar fanpage or app, wapp) means that the investor has completely volunteered to agree to all regulations. in this Agreement.
c) This Agreement includes five (5) Articles. The headings and subheadings of this Agreement are for reference only and do not limit the scope of each section.

Lendmo သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သေဘာတူညီမႈအား ျပင္ဆင္နိုုင္သည္။
သေဘာတူညီမႈ ျပင္ဆင္ျခင္းအား ေခ်းငွားသူထံသို႕ ၁၄ရက္အတြင္း အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာ ေျပာင္းလဲျခင္းအား သေဘာမတူညီပါက Lendmo ၏ဝန္ေဆာင္မူမ်ားအား သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ Lendmo သို႕အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။အေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိပါက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား လက္ခံသည္ဟု ယူဆမည္။
ေခ်းငွားသူထံမွ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားအား Lendmo မွ လက္မခံပါက သေဘာတူညီမူ သည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသေဘာတူညီမႈမ်ားကို ၁၁ရက္ ၅လ ၂၀၁၈ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။

Article 2 : Lendmo ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားဆက္ႏြယ္မႈ

ေငြေခ်းသူႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူတို႔သည္ အနည္းငယ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ ကို အခ်ိန္္တိုအတြင္း ဆက္သြယ္ေပးေသာ လ်င္ျမန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ႕ကို ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။ l
Lendmo သည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူကို အေျခခံ၍ ေငြေခ်းငွားသူ၏ ကိန္းဂဏန္း ညႊန္းဆိုမႈ႕ကို ယံုၾကည္လက္ခံနိုင္ရန္ တြက္ခ်က္ေပးသည္။
c) The loan currency is denominated in MMK.

a) Through lendmo-myanmar.com, the borrower is the INVESTOR who will decide the borrowers who wish to borrow a certain amount from 35,000 - 700,000 MMK as shown.
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

a ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူမွ ေခ်းငွားသူ ျမီးရွင္ မ်ားကို Lendmo မွ ေခ်းငွားသူ၏ ေတာင္းဆိုးမႈ႔အေပၚ မူတည္၍ ေခ်းေငြအား တြက္ခ်က္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အေပါင္စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား၊ လြတ္လပ္ေသာ အေပါင္စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ( လူမႈ႔ကြန္ယက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစု ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ား)

Article 3: ေခ်းေငြအခ်က္အလက္မ်ား

1. Each loan worth 35,000 - 700,000 MMK. Loans during the period from 10 to 30 days.
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ၁.၅ရာခိုင္ႏွုန္း ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အတိုးႏွဳန္ႏွင့္ ေခ်းေငြ အခေၾကးသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ Lendmo သည္ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ ၅ရက္အတိုင္မီ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေခ်းငွားသူ၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႕ေငြလႊဲေျပာင္းျပီးေနာက္ရက္မွ စ၍ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ အတိုးႏွဳန္းစတင္ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Lendmo သည္ ေခ်းငွားသူ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို စီမံ၍ ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည့္ရက္မ်ားကို သတိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္။Lendmoသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူထံ အက်ုိဴးျမတ္အား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Article 4 : Third Party မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ရင္းႏွီးသူထံ အတိုးႏွုန္းထုတ္ေဖာ္၍ ရွင္းလင္းေပးအပ္မည္။
Transaction ဘယ္လိုလုပ္မည္နည္း
Principal ပါအတိုင္း အတိုးအား ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
မေခ်းငွားမီ ရင္းႏွီးသူမွ သတင္းအခ်က္အလက္ တိက်ရမည္။ေခ်းေငြဘဏ္အေကာင့္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲေျပာင္းၿပီးသည့္ ေနာက္ရက္မွ စ၍ ေခ်းေငြေပၚတြင္ အတိုးႏႈန္းကို စတင္ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေငြေၾကးအား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆို ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ပိုက္ဆံအား သိမ္းဆည္းစရာ မလိုအပ္ေပ။ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေငြေၾကးအား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆို ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Lendmo ၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ မျဖစ္လာမီ သေဘာတူညီမႈ႔အားလံုးကို ဂရုတစိုက္ ဖတ္ရႈ႕နားလည္ရမည္။
ေခ်းငွားသူမွ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။
ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္မရွိေစရ။
Lendmo ၏ သေဘာတူညီမႈ႕ ဆိုင္ရာမ်ားကို လိုက္္နာၿပီး မူပိုင္ခြင့္ အား ေလးစားရမည္။
Lendmo အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း ေငြေၾကးမ်ားလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ျခင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ တာဝန္ယူရမည္။ အသံုးျပဳသူမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လိွ်ဳ႕ဝွက္ထားရမည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ႔မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရ။ သို႔မွသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႏၱရယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Article 5 : အျငင္းပြားျခင္း

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူႏွင့္ Lendmo ၾကား တစံုတရာ အျငင္းပြားဖြယ္ေပၚေပါက္ခဲ႔ပါက customer support center သို႔ဆက္သြယ္၍ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
a) Call to the phone number: 09750126158
b) Email to: support-myanmar@lendmo.org
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အခ်ိန္မီ ေျဖရွင္းျခင္း ။

* Note:
အလုပ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၆း၀၀ ထိ အလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး သီတင္းပတ္္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ား သည္ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ပါသည္။
တရားဥပေဒပြဲမ်ား
INVESTORS agree that all disputes are between CONTRACTORS and lendmo-myanmar.com is resolved in accordance with this agreement or under the law of the State of Myanmar.

x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support