ဘဏ္သို႔ေပးေခ်ျခင္း။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ၊ ေခ်းငွားသူသည္ ေပးေခ်မႈအား ဘဏ္သို႔လြဲေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။

အထူးသတိျပဳရန္၊ လိမ္လည္မႈ မရွိရ၊ ဘဏ္အေကာင့္သို႕သာ အပ္ႏွံရမည္။

ဘဏ္အမည္။ အေကာင့္နံပါတ္။ အေကာင့္ကိုင္ေဆာင္သူ။ လဲႊေျပာင္းမူ မွတ္တမ္း။
AYA Bank 0080113010040260 LENDMO GLOBAL MYANMAR CO., LTD

LM - Fullname - ID number

( Eg: LM - VINCENT JAYAPRATAMA - 3172022002920002 )
CB Bank 0086100500017884 LENDMO MYANMAR CO.,LTD
KBZ Bank 06010306005817401
Wave Money 09967770363 HO QUYNH TRANG
Wave Money LENDMO MYANMAR CO.,LTD

ေခ်းေငြ ပမဏ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေငြ ၃၅,၀၀၀ မွ ၇၀၀,၀၀၀ အက်ပ္ထိ ေခ်းေပးပါသည္ ၊
Customer ေတာင္းဆို မႈအရ ပိုမ်ားေသာ ေခ်းေငြကို ရယူႏိုင္သည္။

အတိုးႏွဳန္း

အတိုးႏွဳန္းသည္ တစ္လလွ်င္ ၁.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ပါက ေခ်းေငြသက္တမ္းအား ထပ္တိုးေပးမည္။

Customers မ်ားအေနျဖင့္ ထပ္တိုးေပးထားေသာ ေခ်းေငြအား အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္။

x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support