Policy code 2.1 , အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၄ လပိုင္း ၁ ရက္ေန ့တြင္ ေခ်းေငြ stock ကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။လူႀကီးမင္းသည္ Lendmo ဝန္ေဆာင္မူအသံုးျပဳသူ customer တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ policy မွာပါသည့္ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာ လက္ခံရပါမည္။

Article 1, သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း။

lendmo-myanmar.com will collect your IP address and other standard web information such as the type of browser, the pages you visit during the service usage, information about computers and network devices, etc. Purpose of security and transaction security. If you use the services of lendmo-myanmar.com, we will ask you to provide true and accurate information as follows:
တစ္ဦးတည္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္( အသင္းအဖြဲ႔အစည္း) စသည့္ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိင္အမ်ဳိးအစား၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ E mail လိပ္စာ၊ လူမူကြန္ယက္ အေကာင့္မ်ား ( facebook account စသည္မ်ား) ၊ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား( မွတ္ပံုတင္ကတ္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ) စသည့္ မ်ားကို ရယူပါ့မည္။
ေငြေႀကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား( ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္မ်ား၊ အေႀကြးဝယ္ကတ္ နံပါတ္မ်ား ) စသည့္ မ်ား
Lendmo ဝန္ေဆာငိမူ အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို ့ဘက္မွ စုေဆာင္းပါမည္။
တည္ေနရာ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမူမ်ား
phone မွတ္တမ္းမ်ား
သိမ္းဆည္းထားမူမ်ား
ဗီြဒီယို၊ ဓာတ္ပံု
ကင္မရာႏွင့္ မိုက္ခရိုဖုန္းမ်ား
တခ်ဳိ ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ား၊ အေႀကြးဝယ္မူ အေျခအေနမ်ား၊ ေပးေခ်မူမ်ား၊ network အသံုးျပဳမူမ်ား စသည့္ third party မ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါမည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်ေအာင္ စုေဆာင္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Article 2, အခ်က္အလက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

When you visit lendmo-myanmar.com, we (or third parties who are hired to track or index the operation of the website) will place some small data files called cookies on your hard disk or computer memory.
တခ်ဳိ ့ Cookies မ်ားသည္ လူႀကီးမင္း ႀကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ page တြင္ login ဝင္ေရာက္ရန္ e mail အား သိမ္းထားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္
We will encrypt the files Cookies for security, you can prohibit cookies on your browser, but this may affect the process of using your lendmo-myanmar.com.

Articles 3, အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ေပးျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ Myanmar တြင္ရွိေသာ Server တြင္ လူႀကီမင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား( ဥပမာ- server မ်ားအပါအဝင္) , လ်ပ္စစ္နည္းပညာမ်ား ( firewall ႏွင့္ data encryption )လုပ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စီမံမူမ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

Article 4, သတင္းအခ်က္အလက္အသံုးျပဳျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ ပန္းတိုင္သည္ လံုျခံဳမူစိတ္ခ်မူ ၊ ကြ်မ္းက်င္မူႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မူးမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ အေျခခံထားေသာ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေႀကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ လူႀကီးမင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
( က ) Customer care ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မူ ေထာက္ပံ့ျခင္း
( ခ ) ေငြလက္ခံရ ရွိမူ ျပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစျခင္း၊ ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ႏွင့္ စာတိုေပးပို ့ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
( ဂ ) ဆံုးရွံုးမူမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ တားျမစ္ေပးျခင္းမ်ား၊ User Agreement Policy အတိုင္း ေလးစားလိုက္နာျခင္း
( ဃ ) တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ Customer စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ ဝန္ေဆာင္မူေပးျခင္း၊ website မ်ားမွ ရယူျခင္း
( င ) လူႀကီးမင္း၏ ေစ်းကြက္အစီအစဥ္မ်ား၊ Annoincements ႏွင့္ Promotions ပြဲမ်ား တင္သြင္းျခင္း
( စ ) Third party မ်ားမွ လူႀကီးမင္း၏ သတင္းအခ်က္မ်ားအား မွန္ကန္ မမွန္ကန္မူအား ႏွဳိင္းယွဥ္ျခင္း
( ဆ ) အေႀကြးေပးေခ်မူအားတြက္ခ်က္၍ ေခ်းေငြ ခြင့္ျပဳျခင္း

Article 5, တျခာသံုးစြဲသူမ်ားအား မ်ွေဝျခင္း

Lendmo ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္မည့္ လိပ္စာမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ရက္စြဲမ်ား၊ Transactions နံပါတ္မ်ား ႏွင့္ Account မွတ္တမ္းမ်ား စသည့္ လူႀကီမင္း၏ Personal Information မ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ အသင္းအဖြဲ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား မ်ွေဝရမည္ျဖစ္သည္။
Public agency မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လိုက္နာရမည္ရျဖစ္ေသာေႀကာင့္ လူႀကီးမင္း၏ ဘဏၰာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာႀကားမည္မဟုတ္ပါ။

Articles 6, Third Party မ်ားသို ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမ်ွျခင္း

သင္၏ Personal အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ မ်ွေဝျခင္းမ်ား ရယူ ရမည္ျဖစ္သည္။
( က ) ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားႏွင့္ တျခားေခ်းေငြ ရယူသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ဆန့္က်င္၍ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလားအလာမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးကာ ဝန္ေဆာင္မူေပးျခင္း။
ေခ်းငွားသူေတြက Lendmo ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔စာခ်ဳပ္တြင္ ေခ်းငွားသူမ်ားက ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတြင္ သင္တို႔၏ ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးမျပဳရန္ သေဘာတူေတာင္းဆိုသည္။
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ။ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ လူႀုကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါက သင္၏ notifications တြင္ ဦးစားေပးအျဖစ္ လက္ခံရရွိပါလိမ့္မည္။ ၄င္းအျပင္ သတိေပးစာပါ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာရွွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ Thirt Party မ်ားသည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလိုက္နာရမည္။
တရားရံုးမ်ားႏွင့္ အလားတူ ဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။
တရားဥပေဒမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလည္း ကြ်န္ုပ္တို႔လိုက္နာရမည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ႔မ်ားလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
သင္၏ Personal အခ်က္အလက္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရ ပ်တ္စီးမႈ၊ မေမၽွာ္လင့္ထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ႕ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား ကို ကာကြယ္ရန္ အျပည့္အဝ ယုံႀကည္လက္ခံရမည္။
မည္သည့္ third party မ်ားကိုမဆို ခြင့္ျပဳရမည္။
အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ Lendmo သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား third party မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Article 7 သတင္းအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲျခင္း

သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ားကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း လိမ္လည္လွည့္ျဖားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေျပာင္းလဲထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။ Lendmo သည္ ေပၚလစီ၏ ေျပာင္းလဲထားေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို သီးသန္႔ ထားရွိမည္ ျဖစ္ ၿပီး website သို႔မဟုတ္ email မွတစ္ဆင့္ အေႀကာင္းႀကားမည္ျဖစ္သည္။
x Contact us

Hotline

tel 09750126158

Email

support-myanmar@lendmo.org

Support